Liberterra

LiberTerra realiseert in Nederland en daarbuiten de komende jaren meerdere nieuwe woonlocaties waar ondernemers de kans krijgen om te wonen in het gebied waar zij werken. Op de LiberTerra projecten werken burgers, (lokale) overheden en ondernemers samen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. Wil je meer weten wat wij doen en hoe we dit doen?

Doelen van Liberterra

LiberTerra zet in op de volgende subdoelen:

Het ondersteunen van burgers, overheden en het bedrijfsleven met het behalen van de Sustainable Development Goals

Het stimuleren van duurzame en betaalbare huisvesting, met mogelijkheden voor zelfbouw

Het versterken van biodiversiteit en lokale voedselproductie middels voedselbossen, eetbare tuinen en regeneratieve landbouw

Bieden van educatie over onder andere biobased bouwen, WEconomy en duurzame voedselvoorziening

Bijdragen aan het behouden van boerenerven (eventueel cultureel Erfgoed) door een combinatie van de functies wonen, leren en werken.

Het betrekken van mensen die niet vanzelfsprekend een volwaardige plaats hebben in onze samenleving.

Foto: Erik Vos
Waarden van Liberterra

Pionieren en innoveren: samen zoeken we naar innovatieve oplossingen voor de uitdagingen die op ons pad komen;

Integriteit: we doen zaken op een eerlijke, open en transparante manier;

Herstellen van de aarde: een actieve bijdrage leveren om deze aarde te beheren en te herstellen;

Een holistische levensstijl:  we werken op lokale schaal op een integrale manier aan mondiale uitdagingen, waarbij alle belanghebbenden worden meegewogen;

Samenwerking: we werken nauw samen in de gemeenschap, met onze partners over de hele wereld. We bouwen duurzame relaties op, die zijn gebaseerd op complementariteit, tolerantie, begrip en wederkerigheid.

Wat biedt Liberterra?

Een team voor begeleiding van integrale gebiedsontwikkeling met architecten, specialisten ruimtelijke ordening, duurzame bouwers, voedselexperts, en ondernemers uit het sociaal domein;

Een breed netwerk van mogelijk toekomstige bewoners, specialisten bij de overheid, het bedrijfsleven, (duurzame) investeerders en vastgoedontwikkelaars;

Een visiedocument (bronplan) als basis voor samenwerking.

Voor wie is Liberterra?

Gemeenten, die open staan voor burgerinitiatieven, aansluitend op de nieuwe Omgevingswet

Grondeigenaren/eigenaren van boerderijen die openstaan voor (her-) ontwikkeling van hun erf

Maatschappelijke ondernemers die willen wonen en werken aan de SDG’s in lokale context.

Lokale kerngroepen om samen met de eigenaar van een locatie en het team van LiberTerra een plan te maken aansluitend op de uitdagingen geformuleerd in Coalitieakkoorden van gemeenten

Sluiten onze waarden en doelen aan bij jouw ambities? Lees dan meer over ons eerste LiberTerra project in Geestmerambacht en het LiberTerra kenniscentrum.
En …… neem gerust contact met ons op.